Market Research & Analysis คืออะไร?

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจตลาดให้รอบด้าน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้แบรนด์ประสบความสำเร็จได้ เพราะเมื่อคุณมีข้อมูลทางการตลาดที่ครบถ้วน คุณจะเข้าใจความต้องการของตลาดอย่างลึกซึ้ง มองเห็นสถานการณ์ภาพรวมของตลาด ทำให้คุณสามารถวางแผนธุรกิจได้อย่างรอบคอบรัดกุมได้ในระยะยาว ช่วยรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และอาจได้พบแง่มุมใหม่ ๆ อีกด้วย

การทำ Market Research & Analysis คือการศึกษาและสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า ความคิดเห็นของลูกค้า ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการ ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เปรียบเทียบสินค้าและบริการกับคู่แข่ง รวมไปถึง ผลการวิจัยต่าง ๆ สำหรับธุรกิจนั้น ๆ  เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผล และนำมาช่วยในการจัดทำแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ